Bao da nắp ngang điện thoại

700.000 VNĐ

Xóa

Chọn loại bao da *

Dùng cho điện thoại nào? *

Nội dung khắc

(Nếu gửi file trong hình Khắc, cần ghi chú rõ trong mục này)

Yêu cầu thêm (nếu có)

Hình khắc

Chỉ HỢP LỆ nếu được ghi chú rõ trong phần NỘI DUNG KHẮC

(max file size 4 MB)