Bao da nắp dọc điện thoại iPhone/Samsung

600.000 VNĐ

Bao da Nắp Dọc có 4 màu và dành riêng cho dòng điện thoại: iPhone, Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy S

Xóa

Tên Điện Thoại *

Nội dung khắc

Yêu cầu thêm (nếu có)

Hình khắc

Chỉ HỢP LỆ nếu được ghi chú rõ trong phần NỘI DUNG KHẮC

(max file size 2 MB)