Bao da đeo lưng điện thoại từ 5″ trở lên

600.000 VNĐ

Xóa

Tên điện thoại *

Nội dung khắc

(Nếu gửi file trong hình Khắc, cần ghi chú rõ trong mục này)

Yêu cầu thêm (nếu có)

Hình khắc

Chỉ HỢP LỆ nếu được ghi chú rõ trong phần NỘI DUNG KHẮC

(max file size 4 MB)